© 2018 ДП «НАЕК «Енергоатом»

Усі права захищенні

ПІДВИЩУЄМО КУЛЬТУРУ БЕЗПЕКИ

Валерій Кравець
Виконавчий директор з виробництва ДП «НАЕК «Енергоатом»

Енергоатом усвідомлює всю повноту відповідальності за експлуатацію ядерних об’єктів, що потребують особливої підготовки персоналу, особливого підходу до виробничої діяльності та особливого розуміння культури безпеки усіма людьми, які задіяні у процесі експлуатації атомних електростанцій. Завдання підвищення безпеки атомних об’єктів та забезпечення працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» безпечними умовами праці є пріоритетом № 1 на порядку денному Компанії.


Найбільша увага НАЕК «Енергоатом» приділяється реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки АЕС України (КзПБ). У 2017 році Енергоатом повністю виконав цільове завдання щодо реалізації заходів КзПБ, а на кінець року виконаними були близько 60 % заходів програми, яка запланована до 2020 року. Реалізація програми дозволяє не лише максимально підвищити рівень безпеки діючих АЕС, але й із впевненістю у їхній надійній роботі продовжити терміни експлуатації.


Збройна агресія на території України та ведення гібридної війни ставлять низку нових та актуальних завдань перед підрозділами з фізичного захисту та радіаційної безпеки: Компанія безперервно працює над підвищенням готовності протистояти можливим проявам тероризму та диверсіям – сучасним загрозам ХХІ сторіччя, і ця готовність підтверджується високими оцінками міжнародних фахівців.


У 2017 році НАЕК «Енергоатом» посилила свою роботу над удосконаленням та розвитком інтегрованої системи управління в інтересах забезпечення безпеки. За цей рік, як і за попередні роки існування Компанії, на діючих АЕС України не сталося жодної аварії чи інциденту за міжнародною шкалою INES. Рівні викидів та скидів радіоактивних речовин не перевищили десятої частини відсотка від допустимих, а опромінення персоналу не перевищило 5 % ліміту річної дози.


Безпека працівників та охорона праці залишаються пріоритетними напрямками діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом». В 2017 році витрати Компанії на фінансування заходів з охорони праці зросли на 20 % порівняно з 2016 роком, а кількість випадків виробничого травматизму за цей період зменшилась удвічі.


Культура безпеки персоналу атомних станцій є і завжди буде необхідною умовою безпечної експлуатації енергоблоків АЕС. Завдання Компанії полягає в тому, щоб передбачити та попередити ймовірні інциденти ще на моменті прийняття технічних рішень. Енергоатом прагне, щоб кожен працівник Компанії розумів, що саме від його культури безпеки залежить безпека експлуатації АЕС.

ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» У ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ НА 2017 РІК

Важливими складовими бізнес-стратегії ДП «НАЕК «Енергоатом» є забезпечення стабільної роботи з урахуванням допустимих ризиків, реалізація державної політики у сфері безпеки ядерних установок, підтримка та поліпшення безпечних умов праці, а також створення умов, за яких кожен працівник усвідомлює і приймає власну відповідальність за безпеку. Позиція Компанії з питань безпеки, її стратегія та основоположні принципи діяльності відображені у Заяві про політику ДП «НАЕК «Енергоатом», яка розміщена на офіційному сайті Компанії.


Одним із ключових принципів діяльності Енергоатома у сфері безпеки є підтримка Інтегрованої системи управління, її постійне вдосконалення, врахування інтересів зацікавлених сторін, виконання законодавчих і нормативних вимог з ядерної та радіаційної безпеки, якості, захисту довкілля, охорони здоров’я, фізичного захисту та охорони праці і, таким чином, забезпечення сталого розвитку Компанії. З метою вдосконалення та розвитку інтегрованої системи управління в інтересах забезпечення безпеки на 2017 рік, НАЕК «Енергоатом» встановила цілі та індикатори їх досягнення.

Головні цілі НАЕК «Енергоатом» у галузі безпеки на 2017 рік та індикатори їх досягнення

ЦІЛІ (ЗАВДАННЯ)

Забезпечити безпечну експлуатацію енергоблоків

Підвищити поточний рівень безпеки АЕС

Підвищити рівень проектної безпеки АЕСЗабезпечити ефективну систему аварійної готовності та реагування


Розвивати культуру безпеки

Визначити основні процеси інтегрованої системи управління Компанією

Не допустити випадки зриву «Плану-графіка оцінки постачальників
ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2017 рік» з вини Компанії

Забезпечити виконання «Програми проведення внутрішніх аудитів ІСУ у ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2017 рік»

Організувати та провести навчання керівників Компанії за вимогами ІСУ

Виконати план робіт зі стандартизації у ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2017 рік

Забезпечити виконання графіка перегляду виробничої документації на 2017 рік та січень 2018 року

Пройти наглядовий аудит ІСУ ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2017 році

Забезпечити неперевищення дозволених нормативів вмісту забруднюючих речовин у об’єктах навколишнього середовища

Забезпечити зменшення утворення небезпечних відходів

Забезпечити неперевищення встановлених допустимих рівнів газо-аерозольних викидів та скидів радіоактивних речовин

Забезпечити ВП АЕС системами контролю викидів тритію та вуглецю-14

Забезпечити реалізацію заходів із мінімізації доз індивідуального і колективного опромінювання персоналу на основі принципу ALARA21

Провести навчання, перевірку знань та підвищення кваліфікації працівників Компанії з питань охорони праці

Забезпечити персонал відокремлених підрозділів спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального і колективного захисту та знаками безпеки

Продовжити атестацію робочих місць за умовами праці у відокремлених підрозділах Компанії згідно з графіками

Виконати плани-графіки, а також планові, цільові та позачергові перевірки стану охорони праці в Компанії

ІНДИКАТОРИ ДОСЯГНЕННЯ

Недопущення аварій у роботі АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» (кількість аварій дорівнює нулю)

Поточний рівень безпеки АЕС (за кількісними показниками) не нижче досягнутого за попередній рік

Постійне зниження оціночного значення критеріїв безпеки (частоти важкого пошкодження активної зони та частоти граничного аварійного викиду радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище)

Запобігання або зменшення радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє середовище у випадку аварії на АЕС, а також надзвичайної ситуації, що нею спричинена

Стан культури безпеки (за кількісними і якісними показниками) не нижче досягнутого за попередній рік

Блок-схема процесів

0 випадків

100 %

32 особи

90 %

90 %

Звіт про аудит

Дотримання гранично допустимих обсягів викидів та скидів забруднюючих речовин

Заміна люмінесцентних ламп понад 10 % на більш економічні

0 випадків

Неперевищення контрольних рівнів і адміністративно-технологічних рівнів викидів тритію і вуглецю-14 на АЕС

Неперевищення встановлених контрольних рівнів опромінення персоналу

Виконання планів-графіків навчання на 95 %. Недопущення до роботи працівників, які не пройшли інструктажі та перевірку знань з охорони праці – 100 %

Запобігання нещасним випадкам. Поліпшення умов і безпеки праці, запобігання випадкам травмування працівників на виробництві

Поліпшення умов праці на робочих місцях, надання пільг та компенсацій за роботу в шкідливих і небезпечних умовах праці

Виконання планів-графіків. Оцінка та поліпшення фактичного стану охорони праці згідно з вимогами чинного законодавства з охорони праці

КОМПЛЕКСНА (ЗВЕДЕНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГОБЛОКІВ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Безпека ядерних установок22, дотримання досягнутого рівня безпеки діючих енергоблоків АЕС та його постійне підвищення є найвищим пріоритетом діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом».


Підвищення безпеки енергоблоків АЕС України відбувається систематично шляхом реалізації відповідних програм з підвищення безпеки, що розробляються на визначений період. З метою неухильного подальшого підвищення ядерної безпеки, забезпечення ефективної та надійної роботи енергетичної галузі, доведення безпеки атомних енергоблоків України до рівня, що відповідає міжнародно визнаним вимогам з ядерної безпеки та охорони довкілля, НАЕК «Енергоатом» реалізує Комплексну (зведену) програму підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій України (КзПБ). Програма діє до 2020 року. Дуже важливими елементами програми є постфукусімські заходи, де найбільша увага приділяється аварійному енергозабезпеченню.


Витрати на виконання КзПБ здійснюються за рахунок власних ресурсів Компанії, а також кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Євратома. Ці кошти передбачені на закупівлю тільки основного обладнання для реалізації частини заходів КзПБ і лише за процедурами європейських партнерів.


Кредитні та гарантійні угоди з ЄБРР та Євратомом на загальну суму 600 млн євро підписані 25 березня 2013 року та 7 серпня 2013 року відповідно. Кредит надається під державні гарантії. Закони про ратифікацію гарантійних угод набрали чинності 1 червня 2014 року. Кредитні та гарантійні угоди набрали чинності: з ЄБРР – 19.12.2014, з Євратомом – 28.05.2015.


Усього в рамках реалізації КзПБ заплановано до виконання 1295 заходів (з урахуванням заходів, виконаних до введення в дію КзПБ). З них станом на 31.12.2017 було виконано 760 заходів. Для реалізації заходів КзПБ було укладено низку міжнародних контрактів на обладнання з використанням кредитних коштів: 2015 рік – 2 контракти, 2016 рік – укладено контрактів для 11 пакетів заходів, у 2017 році укладено контрактів для 22 пакетів заходів.


  Пріоритетні напрямки КзПБ у 2017 році:
 • виконання максимальної кількості заходів на енергоблоці № 3 ЗАЕС;
 • виконання заходів на енергоблоках № 3 РАЕС та № 4 ЗАЕС для підготовки до продовження строку експлуатації.

Кожні 5 років Компанія за умовами кредитної угоди зобов’язана проводити екологічну оцінку реалізації КзПБ. Перша така оцінка проводилась у 2011 році, а у 2017 році після проведення низки консультацій з громадськістю і власне екологічної оцінки за участі міжнародних експертів, було оприлюднено результати чергової екологічної оцінки (детальніше про результати екологічної оцінки КзПБ читайте у розділі «Захищаємо довкілля»).
ЦІЛЬОВЕ ЗАВДАННЯ З ВИКОНАННЯ КЗПБ БУЛО ВИКОНАНО У 2017 РОЦІ НА 0 %

Основні цілі КЗПБ

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС ДО РІВНЯ, ЩО ВІДПОВІДАЄ СУЧАСНИМ НАЦІОНАЛЬНИМ НОРМАМ З БЕЗПЕКИ

РЕАЛІЗАЦІЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ МАГАТЕ З ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ АЕС УКРАЇНИ

ВИКОНАННЯ ЧИННИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЕРЕД МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ

ЗАМІНА ВАЖЛИВОГО ДЛЯ БЕЗПЕКИ ОБЛАДНАННЯ, ЯКЕ ВІДПРАЦЮВАЛО СВІЙ РЕСУРС, НА СУЧАСНЕ

ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ АВАРІЙ, ЗОКРЕМА АНАЛОГІЧНИХ ДО АВАРІЇ НА АЕС ФУКУСІМА-1 (ЯПОНІЯ, 2011)

ВПРОВАДЖЕННЯ ПОСТФУКУСІМСЬКИХ ЗАХОДІВ НА АЕС

Після аварії на японській АЕС «Фукусіма-Даічі» НАЕК «Енергоатом» провела цільову позачергову оцінку стану безпеки енергоблоків АЕС («стрес-тести»), яка показала, що послідовність подій, що відбулися на АЕС «Фукусіма-Даічі», практично неможлива для будь-якої АЕС України. Заходи з підвищення безпеки, зокрема постфукусімські, виконуються згідно з комплексною програмою КзПБ. За результатами «стрес-тестів» було визначено перелік заходів з попередження «важких» аварій, впровадження яких є необхідною умовою продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС.


  Серед цих заходів:
 • забезпечення стійкості до впливу землетрусу силою мінімум 7 балів;
 • забезпечення працездатності обладнання, важливого для безпеки, у “жорстких” умовах навколишнього середовища;
 • впровадження систем примусового аварійного фільтрованого скидання тиску парогазової суміші з-під купола герметичного огородження;
 • імплементація заходів щодо забезпечення аварійного підживлення парогенераторів та басейнів витримки палива в умовах довгострокового повного знеструмлення АЕС та/або втрати кінцевого поглинача тепла;
 • впровадження керівництв з управління запроектними аваріями. Всього НАЕК «Енергоатом» в рамках Програми необхідно реалізувати 231 захід на 15 енергоблоках, що спрямовані на запобігання «важких» аварій, та виконати 93 нові протипожежні заходи. З них у 2017 році було виконано 35 постфукусімських заходів.

У 2017 році було завершено розробку та впровадження керівництв з управління важкими аваріями на всіх блоках АЕС, виконано заходи щодо заміни автономних кондиціонерів на блоках ЗАЕС-3, РАЕС-3, ЮУАЕС-3, впроваджено систему аварійного видалення водню з гермооболонки на енергоблоці ЗАЕС-3 та систему попередження раннього байпасування гермооб’єму під час розплавлення активної зони на енергоблоках ЗАЕС-1, ЗАЕС-3, а також впроваджено мобільне насосне обладнання на енергоблоках ЗАЕС-3, РАЕС-1, РАЕС-2 та мобільні дизель-генератори на ЗАЕС-1, ЗАЕС-3 тощо.


Реалізація заходів у повному обсязі запланована на всіх інших енергоблоках АЕС України до кінця проектного строку експлуатації, але не пізніше 2020 року, що відповідає прийнятим у ЄС підходам.

0 «ПОСТФУКУСІМСЬКИХ» ЗАХОДІВ ВИКОНАНО НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» У 2017 РОЦІ.

РЕАЛІЗАЦІЯ ЄДИНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ КОМПАНІЇ

Використання провідного власного і міжнародного досвіду експлуатації та модернізації АЕС на енергоблоках відбувається у рамках Єдиної технічної політики НАЕК «Енергоатом», якої Компанія дотримується під час реалізації усіх програм.


Це означає, що на всіх енергоблоках з однаковою реакторною установкою впроваджується однаковий набір заходів з підвищення безпеки та ефективності, застосовуються уніфіковані технічні рішення і методики, технічне обслуговування та експлуатація обладнання здійснюються на основі єдиних підходів, а до порядку розробки та узгодження виробничих документів застосовуються однакові вимоги.

Основоположні принципи Єдиної технічної політики ДП «НАЕК «Енергоатом»

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РАДІАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ ТА БЕЗПЕКУ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ

ЗАСТОСУВАННЯ ЛИШЕ АПРОБОВАНИХ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ, ЯКЩО ВОНИ Є ЕФЕКТИВНИМИ ТА ВІДПОВІДАЮТЬ ПРОЕКТНИМ І НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ

ОБОВ’ЯЗКОВЕ ВРАХУВАННЯ ПІД ЧАС ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ДОСВІДУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ БЕЗПЕКИ


  Приклади дотримання Єдиної технічної політики в Компанії:
 • Перелік заходів КзПБ є однаковим для кожного з трьох проектів реакторної установки: ВВЕР-1000/В-320, ВВЕР-1000/В-302, 338, ВВЕР-440/В-213.
 • Продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС: підготовка енергоблоків ЗАЕС-4, РАЕС-3 та наступних енергоблоків до продовження експлуатації у понадпроектний термін здійснюється так само, як уже було підготовлено та продовжено строк експлуатації енергоблоків РАЕС-1, 2; ЮУАЕС-1, 2 та ЗАЕС-1, 2, 3.
 • Протягом 2015-2017 років використовувались єдині технічні вимоги та умови закупівлі до 30 видів обладнання/продукції для систем, важливих для безпеки та регулярно закуповуються.
 • Стандартизація технічних вимог для обладнання КзПБ, що закуповується на кредитні кошти ЄБРР/Євратом.
ЄДИНА ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» ПЕРЕДБАЧАЄ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО КОЖНОГО ЕНЕРГОБЛОКУ АЕС З УРАХУВАННЯМ ЙОГО ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА НАБОРУ МОЖЛИВИХ РІШЕНЬ У ПОВНІЙ ВІДПОВІДНОСТІ ДО ПРИЙНЯТОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ІДЕОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ.

КОНФЕРЕНЦІЯ З КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ 2017

Раз на два роки ДП «НАЕК «Енергоатом» організовує міжнародну науково-практичну конференцію з питань культури безпеки на АЕС. 29-30 березня 2017 року в Києві відбулась восьма конференція за участі українських атомників, представників Всесвітньої асоціації операторів АЕС (WANO), фахівців з АЕС Словаччини, Болгарії, Іспанії, а також компаній AREVA та Westinghouse Electric, що працюють у атомно-промисловому секторі.


У центрі уваги конференції стала протидія кібератакам та кібертероризму, цифровий захист програмного забезпечення від несанкціонованого доступу та фізичний захист програмно-обчислювальної техніки, що задіяна у виробничих процесах на АЕС.


Значну увагу учасники також приділили інструментам управління продуктивністю праці в контексті культури безпеки та результатам міжнародного проекту з удосконалення управління культурою безпеки в НАЕК «Енергоатом». Зазначений проект тривав з 2011 до 2016 року й одним із ключових його етапів став порівняльний аналіз застосовуваних найкращих міжнародних практик і діяльності Енергоатома в сфері підтримки культури безпеки.


В Енергоатомі існує ефективна система управління культурою безпеки. Дуже важливо, що в керівництва Компанії є чітке розуміння того, що не так важливо, хто персонально винен у тому чи іншому порушенні, а набагато важливіше, що саме стало причиною його виникнення.

ІГНАСІО ЕРМАНА, представник іспанської компанії IBERDROLA


За результатами конференції її учасники наголосили, що культура безпеки як один із фундаментальних принципів забезпечення безпеки АЕС набуває все більшої значущості на підприємствах атомної галузі. Забезпечення досягнутого рівня безпеки та його постійне підвищення базується на аналізі всіх подій, що відбуваються в атомній енергетиці. З урахуванням найкращої світової практики та отриманих уроків Компанія робить усе необхідне для забезпечення і підвищення рівня безпеки АЕС. Оцінка стану рівня культури безпеки є постійною практикою в діяльності НАЕК «Енергоатом». Підвищення рівня культури безпеки розглядається як комплексна задача безперервного вдосконалення галузі.

ПУБЛІЧНІ ОБГОВОРЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КЗПБ

У рамках КзПБ НАЕК «Енергоатом» впроваджує також План екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ) та План залучення зацікавлених сторін. Чинна версія ПЕСЗ була погоджена ЄБРР у 2015 році. Вимоги та заходи даного Плану охоплюють усю діяльність Компанії та її відокремлених підрозділів з екологічних і соціальних питань та впливів. У рамках виконання заходів ПЕСЗ Компанія оновила заяву про політику НАЕК «Енергоатом» та веб-сайти атомних електростанцій, сертифікувала управління ДП «НАЕК «Енергоатом» за міжнародними стандартами ISO 14001 та OHSAS-18001 і приєдналась від України до Системи міжнародного інформаційного обміну EURDEP.


План залучення зацікавлених сторін Компанії визначає переліки зацікавлених сторін, порядок та процедури їх залучення до змістовних консультацій, графік заходів з обговорення реалізації КзПБ, контактну інформацію та механізми надання і розгляду запитань, коментарів та скарг.


НАЕК «Енергоатом» регулярно проводить публічні обговорення реалізації цих планів у містах-супутниках АЕС України. Останні громадські обговорення реалізації КзПБ протягом звітного періоду відбулись на майданчиках АЕС у містах Енергодар, Южноукраїнськ, Вараш, Нетішин у жовтні-листопаді 2017 року. Проведенню громадських обговорень передував брифінг у м. Київ. У громадських слуханнях брали участь жителі міст-супутників АЕС, а також населених пунктів 30-кілометрової зони спостереження. За результатами обговорень було підготовлено протоколи обговорень і доповнення до Книги запитань та відповідей щодо реалізації КзПБ та Екологічної оцінки КзПБ.

Громадські обговорення реалізації КЗПБ у 2017 році

20.11.2017

м. Енергодар

65 учасників

21.11.2017

м. Южноукраїнськ

27 учасників

23.11.2017

м. Вараш

52 учасники

24.11.2017

м. Нетішин

47 учасниківЯДЕРНА, РАДІАЦІЙНА ТА ФІЗИЧНА БЕЗПЕКА АЕС

Енергоатом здійснює експлуатацію АЕС, жорстко дотримуючись норм законів «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань», Норм радіаційної безпеки України, Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України та з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій.


  Експлуатація АЕС здійснюється під контролем державних регулюючих органів:
 • Державної інспекції ядерного регулювання України в частині нагляду за технічними заходами, що спрямовані на забезпечення безпечної експлуатації АЕС;
 • Міністерства охорони здоров’я України в частині застосування і дотримання гігієнічних регламентів;
 • Міністерства екології і природних ресурсів України в частині дотримання національного природоохоронного законодавства.

Відомчий нагляд за станом ядерної, радіаційної, екологічної та пожежної безпеки здійснюється безпосередньо на АЕС службами відомчого нагляду і пожежної безпеки, а також дирекцією з нагляду за безпекою НАЕК «Енергоатом».


Нормування впливу АЕС на навколишнє середовище здійснюється за рівнями викидів та скидів радіоактивних речовин у навколишнє середовище, основними дозоутворюючими з яких є: газо-аерозольні викиди інертних радіоактивних газів, радіонуклідів йоду, довго існуючих нуклідів та водні скиди радіонуклідів цезію-137, кобальту-60, тритію та ін.


Рівні їх надходження у навколишнє середовище оцінюються у відсотковому відношенні до відповідних допустимих рівнів, що встановлені для кожної АЕС та погоджені з МОЗ України. Радіаційний моніторинг у АЕС Компанії здійснюється відповідно до Регламенту радіаційного контролю, який встановлює види, об’єкти, періодичність, методи, технічні засоби та перелік параметрів, що контролюються. Регламент радіаційного контролю розробляється на кожній АЕС та узгоджується з органами регулювання.

У 2017 РОЦІ ЗА МІЖНАРОДНОЮ ШКАЛОЮ ЯДЕРНИХ ПОДІЙ INES АВАРІЙ ТА ІНЦИДЕНТІВ НА АЕС УКРАЇНИ НЕ БУЛО ЗАФІКСОВАНО. УСІ ПОРУШЕННЯ У РОБОТІ АЕС БУЛО ОЦІНЕНО ЗА ШКАЛОЮ INES «НИЖЧЕ ШКАЛИ/РІВЕНЬ «0».

МОНІТОРИНГ РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ

На АЕС України реалізовано комплекс організаційних і технічних заходів, що забезпечують радіаційну безпеку персоналу та обмежують шкідливий вплив АЕС на довкілля і населення.


Для здійснення безперервного автоматичного контролю радіаційної обстановки на АЕС створено автоматизовані системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО), що дозволяє оперативно одержувати інформацію з постів контролю, проводити систематичний аналіз даних, виконувати прогноз радіаційної обстановки для всіх населених пунктів 30-кілометрової зони спостереження.


До складу АСКРО входять стаціонарні автоматизовані пости контролю радіаційної обстановки, встановлені на автомобілях високої прохідності пересувні пости контролю та метрологічні комплекси. Пересувні пости оснащені обладнанням для контролю радіаційних, хімічних і метрологічних параметрів, в тому числі у польових умовах. Метеокомплекси дозволяють визначати понад 30 метеорологічних параметрів і здійснювати дистанційне зондування атмосфери.


Інформація щодо радіаційних параметрів на проммайданчику, у санітарно-захисній зоні спостереження та метеорологічної обстановки надходить на центральний щит радіаційного контролю АЕС, до внутрішніх та зовнішніх кризових центрів. Загальнодоступна інформація стосовно параметрів з АСКРО також розміщується на веб-сайтах станцій.

АСКРО НА ХАЕС КОНТРОЛЬ РІВНЯ ГАММА-ФОНУ НА ХАЕС ЗДІЙСНЮЮТЬ 15 ПОСТІВ АСКРО. ВЕЛИЧИНА ГАММА-ФОНУ СТАНОВИТЬ ВІД 0,06 ДО 0,12 МЗВ/ГОД, ЩО ВІДПОВІДАЄ ЗАМІРАМ, ВИКОНАНИМ ДО БУДІВНИЦТВА АЕС («НУЛЬОВИЙ ФОН»). СЕРЕДНЬОДОБОВІ ВИКИДИ ХАЕС РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН У НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВІД 0 ДО 0 ТИС. РАЗІВ (ДЛЯ РІЗНИХ ГРУП РАДІОНУКЛІДІВ) НИЖЧІ ЗА ДОПУСТИМІ РІВНІ.

Радіаційному контролю підлягають такі об‘єкти навколишнього середовища:

ВОДА ВІДКРИТИХ ВОДОЙМ ТА РІЧОК;

АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ;

ВЕРХНІ ШАРИ ҐРУНТУ;

ДОННІ ВІДКЛАДЕННЯ ВОДОЙМ ТА РІЧОК;

ВОДОРОСТІ;

РИБА;

ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ РОСЛИННОГО І ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ.На атомних електростанціях здійснюється періодичний контроль вмісту радіоактивних речовин у об’єктах навколишнього природного середовища в районах розміщення атомних станцій.


Багаторічна статистика та незалежні контрольні виміри вказують на мінімальний вплив АЕС на населення та довкілля. З початку 2017 року, як і у минулі роки, реальні рівні викидів та скидів радіоактивних речовин у відсотковому відношенні не перевищили 0,1 % від допустимих. Середня індивідуальна річна доза опромінення персоналу АЕС, який обслуговує ядерні установки, за 2017 рік не перевищила 1 мЗв, що становить 5 % від ліміту річної дози для персоналу цієї категорії (20 мЗв).

ФІЗИЧНИЙ ЗАХИСТ АЕС

ДП «НАЕК «Енергоатом» постійно здійснює цілеспрямовані організаційні та практичні заходи щодо забезпечення безперервного функціонування систем фізичного захисту23 ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання атомних електростанцій, а також підвищення їх захищеності від загроз терористичного та/або диверсійного характеру.


Однією з важливих складових забезпечення фізичного захисту та охорони АЕС є ефективне функціонування і взаємодія державної системи фізичного захисту та «Єдиної державної системи запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків».


На усіх АЕС Компанії створені антитерористичні штаби з метою здійснення заходів щодо запобігання, виявлення і припинення актів терористичного та/або диверсійного характеру. Окрім того, в Компанії та на всіх її АЕС створені диспетчерські підрозділи, які оснащені необхідними засобами зв’язку, оповіщення, збору та аналізу і передачі інформації. Починаючи з 2014 року у Компанії діє план заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом на атомних електростанціях на 2014-2020 роки.


Щорічно на всіх АЕС проводяться командно-штабні, тактико-спеціальні навчання та тренування на антитерористичну тематику із залученням суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом.АНТИТЕРОРИСТИЧНІ ТА ПРОТИДИВЕРСІЙНІ НАВЧАННЯ НА АЕС У 2017 РОЦІ

22-31 травня
На базі ВП РАЕС проведено тактико-спеціальне навчання за темою «Відпрацювання готовності учасників об’єктового плану взаємодії ВП РАЕС у разі вчинення диверсії до спільних дій при виникненні на об’єкті кризової ситуації, викликаної протиправними діями зовнішніх та внутрішніх правопорушників», на якому навчалось 360 осіб персоналу.
30
травня
30 травня на базі ВП ХАЕС проведено тактичне навчання за темою «Реагування сил учасників об’єктового плану взаємодії, які знаходяться на проммайданчику ХАЕС, на подію з ознаками диверсії у захищеній зоні ВП ХАЕС», на якому навчалось 50 осіб персоналу.
14-15 вересня
На базі ВП ЮУАЕС проведено тактичне навчання за темою «Реагування сил учасників об’єктового плану взаємодії на подію з ознаками диверсії (теракту) під час перевезення свіжого ядерного палива». Навчання проводилось як окрема складова тактико-спеціального навчання антитерористичної та протидиверсійної спрямованості, що було організоване КГ АТЦ УСБУ в Миколаївській області у період з 11 до 15 вересня. В навчаннях було задіяно 150 осіб персоналу.
3-5
жовтня
На базі ВП ЗАЕС проведено тактико-спеціальне навчання за темою «Реагування сил учасників об’єктового плану взаємодії у випадку здійснення ряду диверсій на території Кам’янко-Дніпровського району Запорізької області, у м. Енергодар та на об’єкті ВП ЗАЕС», де навчалось 390 осіб персоналу.Протягом 2017 року Антитерористичними штабами АЕС організовано, підготовлено та проведено спільні з представниками Компанії та СБУ командно-штабні тренування і навчання з перевірки узгодженості об’єктового плану взаємодії у разі диверсії на об’єктах АЕС та протиаварійного плану. У ході проведення навчань і тренувань було встановлено, що системи фізичного захисту та організація охорони забезпечують достатню протидію об’єктовим проектним загрозам АЕС.


Для посилення вогневої міцності військових частин Нацгвардії України з охорони АЕС реалізується технічна програма допомоги Уряду США щодо озброєння підрозділів сучасними зразками бронемашин, засобами зв’язку, бронезахисту тощо. Фахівцями АЕС розроблені проекти та ведуться роботи з виготовлення пересувних блокпостів.


З метою забезпечення фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів проводяться роботи з реконструкції та технічного переоснащення наявних систем фізичного захисту за сучасними зразками. Вказані заходи віднесено до пріоритетних.

Система аварійної готовності

Система аварійної готовності (САР) ДП «НАЕК «Енергоатом» спрямована на досягнення практичної мети аварійної готовності, що визначена у вимогах МАГАТЕ.


З метою реагування на радіаційні аварії чи інші негативні чинники, що можуть виникнути внаслідок порушень нормальної роботи ринку електроенергії через збройний конфлікт на території України, у Компанії прийнято «Основні заходи системи аварійної готовності та реагування ДП «НАЕК «Енергоатом» на аварії та надзвичайні ситуації на АЕС на період до 2020 року». Їх реалізація забезпечує необхідну підтримку та удосконалення високого рівня готовності до аварійних дій.


На сьогодні на всіх АЕС ідентифіковано об’єкти підвищеної небезпеки та затверджено переліки об’єктів, що підлягають обладнанню автоматизованими системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення зайнятого персоналу, а для кожного виробничого підрозділу розроблено плани-графіки їх впровадження.


Для аварій державного масштабу чи пов’язаних з транскордонним перенесенням радіонуклідів у січні 2017 року в Компанії було введено у промислову експлуатацію систему підготовки прийняття рішень у реальному часі «РОДОС-Україна» на базі європейської системи RODOS.


21-22 червня 2017 року в рамках міжнародних тренувань МАГАТЕ ConvEx-3 за сценарієм умовної важкої аварії на АЕС «Пакш» в Угорщині Енергоатом отримав унікальну можливість виконати в режимі реального часу верифікацію моделей атмосферного переносу, виконаних із застосуванням системи РОДОС. 5-7 вересня 2017 року в рамках Програми готовності реагування на радіологічну, хімічну, біологічну та ядерну загрози (РХБЯ) представники Міноборони, Державного департаменту США та Енергоатома взяли участь у спільному українсько-американському командно-штабному навчанні з реагування на РХБЯ.


Наявність аварійних планів, планів аварійного реагування, ефективність і готовність до їх реалізації вчергове було перевірено під час спільного з Дирекцією Компанії загальностанційного протиаварійного тренування на РАЕС 4-5 жовтня 2017 року.


У 2017 році були перевірені всі відокремлені підрозділи Компанії щодо забезпечення готовності до реагування на радіаційні та ядерні аварії, а також надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Загалом НАЕК «Енергоатом» та відокремлені підрозділи протягом року, як і в попередні періоди, виконували вимоги ядерного законодавства та законодавства у сфері цивільного захисту в повному обсязі.

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА

НАЕК «Енергоатом» прагне створити максимально безпечні та комфортні умови праці для своїх працівників згідно з вимогами законодавства з охорони праці. Вимоги до забезпечення культури безпеки визначені у нормативному документі НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій», у якому враховані рекомендації МАГАТЕ, а також накопичений вітчизняний та світовий досвід експлуатації АЕС.


З 2009 року НАЕК «Енергоатом» поставила діяльність щодо формування та підвищення культури безпеки на постійну планову основу і здійснює її за спеціально розробленими Програмами дій.


  Виконання такої Програми розраховано на два роки та повинно включати наступні три рівні:
 • технічна політика керівництва у сфері безпеки;
 • відповідальність і обов’язок керівництва;
 • персональна відповідальність і обов’язок кожного працівника.

У 2017 році Компанія розробила «Програму конкретних дій, спрямованих на становлення і розвиток культури безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2017–2018 роки». Крім заходів, розроблених за результатами виконання попередньої програми та результатами перевірки стану культури безпеки, до нової Програми включено заходи «Плану конкретних заходів, спрямованих на вдосконалення і управління культурою безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом».


  Ці заходи передбачають впровадження рекомендацій Консультанта проекту «Допомога в розробці програми щодо вдосконалення культури безпеки на АЕС» – компанії Iberdrola, серед яких:
 • удосконалення наявної програми з людського і організаційного факторів (OHF),
 • удосконалення галузевої програми з культури безпеки,
 • розробка внутрішнього плану комунікацій,
 • низка інших важливих для культури безпеки рекомендацій.

Планом також передбачається створення в Компанії культури «непокарання». Очікується, що такі заходи сприятимуть підвищенню ефективності процесу обліку і зниженню кількості подій низького рівня, а також нерозвинених подій на АЕС Компанії.


Реалізація Програми упродовж 2017-2018 років доповнює і систематизує багаторічний досвід роботи ДП «НАЕК «Енергоатом» з формування культури безпеки і сприятиме послідовному підвищенню її рівня.


Підсумки виконання Програми в 2017 році були розглянуті на засіданні Ради з Культури безпеки Компанії 14 лютого 2018 року. Під час засідання Ради реалізація Програми визнана задовільною. За підсумками реалізації Програми у 2017 році було виконано 66 % заходів, 11 % знаходяться на стадії виконання і для їх завершення необхідно перенести термін виконання на 2018 рік (через складність і масштабність виконання). За іншими заходами (23 %) термін виконання станом на 31.12.2017 ще не надійшов.

БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ

Створення безпечних і нешкідливих умов праці є одним з пріоритетів роботи Компанії. Основним механізмом забезпечення охорони праці в НАЕК «Енергоатом» є підтримка ефективного функціонування системи управління охороною праці з метою запобігання і профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань.


Цілі Компанії в сфері охорони праці визначені в документі «Цілі ДП «НАЕК «Енергоатом» з удосконалення та розвитку інтегрованої системи управління в інтересах забезпечення безпеки на 2017 рік», а також відображені у положеннях, інструкціях, планах робіт з питань охорони праці та виконуються згідно з планами.

Основні цілі (завдання) НАЕК «Енергоатом» у сфері охорони праці на 2017 рік

ЦІЛІ (ЗАВДАННЯ)

Провести навчання, перевірку знань та підвищення кваліфікації працівників Компанії з питань охорони праці


Забезпечити персонал відокремлених підрозділів спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального і колективного захисту та знаками безпеки
Продовжити атестацію робочих місць за умовами праці у ВП Компанії згідно з графікамиВиконати плани-графіки, а також планові, цільові та позачергові перевірки стану охорони праці

ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ

 • Підготовка плану-графіка навчання, перевірка знань та підвищення кваліфікації.
 • Оформлення протоколів перевірки знань, посвідчень.
 • Підготовка тендерної пропозиції.
 • Забезпечення фінансовими ресурсами.
 • Укладення угоди на навчання.

 • Складання зведених річних заявок на забезпечення персоналу засобами індивідуального і колективного захисту та знаками безпеки.
 • Підготовка тендерної пропозиції.
 • Забезпечення фінансовими ресурсами.
 • Укладення угоди на закупівлю.

 • Створення комісій, видання ОРД.
 • Проведення досліджень, оцінка ступеня шкідливості (ризиків) та небезпеки виробничих чинників на робочих місцях персоналу.
 • Підготовка наказів за результатами проведеної атестації.

 • Створення комісій, видання ОРД.
 • Підготовка актів перевірки, приписів, коригувальних заходів.
 • Контроль виконання коригувальних заходів.

У листопаді 2017 року Компанією були введені в дію положення про Систему управління охороною праці ДП «НАЕК «Енергоатом» та Методику ідентифікації небезпек, оцінювання та управління ризиками для життя та здоров’я працівників ДП «НАЕК «Енергоатом». У відокремлених підрозділах Компанії та структурних підрозділах Дирекції Компанії введені в дію відповідні положення про систему управління охороною праці та Карти ідентифікації небезпек і оцінювання пов’язаних з ними ризиків.


  Система управління охороною праці НАЕК «Енергоатом» діє та вдосконалюється відповідно до вимог:
 • OHSAS 18001:2007 «Система менеджменту безпеки та охорони здоров’я. Вимоги»;
 • OHSAS 18001:2010 «Система управління гігієною та безпекою праці. Вимоги»;
 • Кодексу Законів про працю України;
 • Закону України «Про охорону праці»;
 • Постанови КМУ від 27.06.2003 № 994 «Про затвердження Переліку заходів та засобів з охорони праці»;
 • Постанови КМУ від 30.11.2011 № 1232 «Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»;
 • Положення про Систему управління охороною праці на підприємствах електроенергетики та інших законодавчих і нормативно-правових актів.

Законом України «Про охорону праці» встановлено, що витрати на охорону праці повинні становити не менше 0,5 % від фонду оплати праці Компанії за попередній рік.


Колективним договором ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2017 рік було передбачено фінансування витрат на охорону праці у відокремлених підрозділах Компанії, де існують шкідливі, важкі та небезпечні виробничі фактори, у розмірі не менше 7 % від фонду оплати праці ДП «НАЕК «Енергоатом» за попередній рік, в інших відокремлених підрозділах – у розмірах, передбачених законодавством. Ці витрати у 2017 році склали 6,17 % фонду оплати праці НАЕК «Енергоатом» за 2016 рік. Порівняно з 2016 роком, обсяг витрат на охорону праці Компанії зріс на 20 %.

ПОНАД 0 МЛН ГРН СКЛАЛИ СУМАРНІ ВИТРАТИ НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» НА ПРИДБАННЯ ЗАСОБІВ І ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ У 2017 РОЦІ.

Витрати НАЕК «Енергоатом» на охорону праці, 2014-2017, млн грн

ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ

ДП «НАЕК «Енергоатом» веде постійну роботу з попередження виробничого травматизму та професійних захворювань, а також виявлення, оцінки та мінімізації виробничих ризиків. Результатом цієї роботи стало зменшення кількості нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, з восьми у 2016 до чотирьох у 2017 році.


Компанією щорічно розробляються і виконуються Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям (комплексні заходи з охорони праці).


  З метою профілактики травматизму у відокремлених підрозділах Компанії залежно від сфери їх виробничої діяльності виконуються такі заходи:
 • Обов’язкове опрацювання з персоналом причин і обставин усіх нещасних випадків невиробничого характеру.
 • Щомісяця проводяться Дні охорони праці, відповідно до графіків здійснюються комплексні та цільові перевірки стану охорони праці в підрозділах, у станційних газетах друкуються матеріали з питань охорони праці, стану травматизму, в підрозділах встановлені інформаційні стенди з матеріалами з питань охорони праці, зокрема результати розслідування випадків травматизму.
 • Проводиться аудит підрядних організацій для підтвердження можливості виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки.

Щорічно плануються і проводяться заходи до Всесвітнього дня охорони праці. У 2017 році Всесвітній день охорони праці був проведений у Компанії під девізом «Удосконалення збору та використання даних про безпеку і гігієну праці». Одним з основних показників у сфері охорони праці є рівень виробничого травматизму. Показники виробничого травматизму характеризують стан охорони праці, забезпечення безпечних умов праці, профілактичної роботи з персоналом щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві.

0 КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ВАРТІСТЮ ПОНАД 0 МЛН ГРН ВИКОНАНО ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» ЗА 2017 РІК.

Показники виробничого травматизму ДП «НАЕК «Енергоатом», 2015-2017
Протягом 2017 року в ДП «НАЕК «Енергоатом» не зареєстровано професійних захворювань, аварій, а також групових і смертельних нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом. У 2017 році в Компанії було зареєстровано 4 нещасні випадки, пов’язані з виробництвом. Жінок серед потерпілих у 2017 році не було.
ВП «Запорізька АЕС» - 2 випадки.
ВП «Рівненська АЕС» - 1 випадок.
ВП «Южно-Українська АЕС» - 1 випадок.


Серед причин нещасних випадків – невиконання посадових обов’язків і вимог інструкції з охорони праці, порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, конструктивні недоліки притискного вузла кришки люка конденсатозбірника, залучення до роботи працівників не за спеціальністю, допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці, а також невиконання вимог виробничих інструкцій.


Всі випадки травматизму були розслідувані, Компанія проаналізувала виробничі ризики, розробила та впровадила відповідні заходи для мінімізації ризиків на виробництві та унеможливлення аналогічних порушень, що призвели до травмування працівників.
НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ РОБОТИ АЕС

Основні цілі щодо навчання працівників з питань охорони праці спрямовані на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, захист здоров’я працівників у процесі трудової діяльності. У НАЕК «Енергоатом» організація навчання з охорони праці здійснюється згідно з вимогами Закону України «Про охорону праці» та низкою положень Компанії.


Обсяг людино-курсів спеціального навчання працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки в НАЕК «Енергоатом» у 2016 р. становив 47 082 людино-курси, а у 2017 – вже 48 924 людино-курси. В 2017 році на ВП АЕС загалом було проведено 265 об’єктових та спільних з пожежною охороною протипожежних тренувань, якими було охоплено 8 788 осіб.

0 МЛН 0 ТИС. ГРН БУЛО СПРЯМОВАНО НА ВИКОНАННЯ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ЗАХОДІВ (ЗОКРЕМА ПРОТИПОЖЕЖНИХ ТРЕНУВАНЬ ПЕРСОНАЛУ) В 2017 РОЦІ.


ПЕРЕБІГ ПРОТИПОЖЕЖНИХ НАВЧАНЬ НА АЕС

Учасники тренувань гасили пожежу та проводили рятувальні роботи в приміщеннях кабельного напівповерху етажерки електротехнічних пристроїв блоку № 4 РАЕС. Всього було задіяно 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки, 40 осіб особового складу пожежно-рятувальних підрозділів, 65 осіб оперативного персоналу та штабу пожежогасіння ВП РАЕС.
Учасники тренувань гасили умовну пожежу в приміщенні інформаційно-обчислювальної системи. Під час тренування були відпрацьовані дії оперативного персоналу з виклику пожежної охорони, зустрічі пожежно-рятувальних підрозділів, видача дозволу на гасіння пожежі, надання допомоги щодо заземлення пожежної техніки та гасіння умовної пожежі разом з працівниками пожежної охорони. Пожежні підрозділи відпрацювали способи гасіння пожежі в задимленому середовищі, рятування постраждалого та взаємодію з персоналом ВП ХАЕС і службою швидкої медичної допомоги. До тренування було залучено 6 одиниць пожежної техніки, 24 працівники пожежної охорони, оперативний персонал ВП ХАЕС та медико-санітарної частини.
Учасники тренувань відпрацювали відключення ГНЦ, пожежу в приміщенні мастилсистеми на енергоблоках № 5-6 ЗАЕС. У проведенні тренування було задіяно 78 осіб станційного персоналу, чотири одиниці пожежної техніки: дві автоцистерни, один автомобіль порошкового пожежогасіння і один автомобіль АГЗДС. Було задіяно 18 осіб особового складу пожежної частини.
Учасники тренувань відпрацювали ситуацію, коли в результаті низки послідовних подій стався розлив і займання масла головного маслобаку ущільнення валу генератора. Умовну пожежу було зафіксовано на двох позначках машинної зали. Загальна площа займання склала 135 кв. метрів. До участі у навчаннях було залучено 9 одиниць техніки та близько 40 бійців особового складу трьох пожежних частин Южноукраїнського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, а також персонал АЕС.ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ

Посадові особи, які виконують організаційно-розпорядчі функції, пов'язані із забезпеченням ЯРБ, здійснюють свою діяльність на основі ліцензій. До них належать: президент Компанії, перший віце-президент – технічний директор, генеральний інспектор, директор з нагляду за безпекою, а також посадові особи АЕС: генеральний директор, головний інженер, головний інспектор, заступник головного інженера з ядерної та радіаційної безпеки. Ліцензії мають також і особи, які заміщують вказаних посадових осіб, усього 42 ліцензії та начальники змін АЕС − 47 ліцензій. Умови дії ліцензій виконуються.


Робочі місця ліцензованого персоналу укомплектовані фахівцями, які мають ліцензії у кількості, достатній для забезпечення роботи змін. Підготовка кандидатів на ліцензовані посади проводиться у плановому порядку. У навчально-тренувальних центрах атомних електростанцій у 2017 році було підготовлено 50 кандидатів на посади ліцензованого персоналу. Упродовж року на підготовці постійно перебувало від 50 до 70 кандидатів на отримання ліцензії. Протягом звітного періоду відтік ліцензованого персоналу склав 35 осіб, 19 з яких були переведені з підвищенням на ліцензовані посади. Відтік ліцензованого персоналу викликаний передусім великим попитом на українських спеціалістів на атомних станціях, що будуються у Білорусі, Туреччині, ОАЕ та інших країнах світу.

Кількість ліцензованого персоналу, 2014-2017, осіб


ХАЕС НАЙКРАЩЕ ПІДПРИЄМСТВО З ОХОРОНИ ПРАЦІ

У 2017 році Хмельницька АЕС стала переможцем Всеукраїнського огляду-конкурсу на присвоєння звання «Краще підприємство з охорони праці», започаткованого Державною службою з питань праці. Цього року до участі у заході подали заявки 42 підприємства з усієї України.


Учасники конкурсу оцінювалися за такими критеріями як ефективне функціонування системи управління охороною праці, створення безпечних та здорових умов праці, заходи з формування в колективі культури праці, проведення навчань з охорони праці, рівень виробничого травматизму і професійних захворювань та інші.


На розгляд комісії були надані відповідні документи та матеріали, які підтверджують, що Хмельницька АЕС здійснює свою діяльність у сфері охорони праці відповідно до законодавства України, національних та міжнародних стандартів у сфері управління гігієною та безпекою праці.

Міжнародна сертифікація системи управління охороною праці

У НАЕК «Енергоатом» успішно проведені сертифікаційні аудити на відповідність вимогам міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 «Система управління гігієною та безпекою праці. Вимоги».


  Для подальшого втілення вимог стандарту в Компанії розроблено коригувальні заходи, які передбачають вирішення специфічних питань стандарту, а саме:
 • завершення розробки та затвердження положення про систему управління охороною праці НАЕК «Енергоатом»;
 • впровадження Методики (процедури) ідентифікації небезпек, оцінювання та управління ризиками для життя та здоров’я персоналу енергетичної компанії;
 • розробку Карт ідентифікації небезпек та оцінювання пов’язаних з ними ризиків для життя та здоров’я персоналу Компанії з урахуванням особливостей діяльності відокремлених підрозділів.

У 2017 році були проведені роботи з ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» щодо розробки системи управління охороною праці ДП «НАЕК «Енергоатом» на основі ДСТУ OHSAS 18001:2010.


Оцінка стану культури безпеки в підрозділах Компанії проводиться за 2-річним циклом і востаннє виконувалась у 2016 році. Чергове анкетування персоналу буде здійснюватись у 2018 році. Узагальнення, аналіз результатів опитування персоналу, включення їх до зведеного звіту і направлення його на розгляд Ради з Культури безпеки Компанії заплановано на грудень 2018 р.

ПЛАНИ НА 2018 РІК ТА СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ

Питання захисту потенційно небезпечних установок та персоналу АЕС є та залишиться пріоритетним як у поточній діяльності Компанії, так і для планування заходів на короткострокову та довгострокову перспективи.


На 2018 рік НАЕК «Енергоатом» запланувала до виконання близько 150 заходів у рамках КзПБ. З них за 46 заходами очікується закупівля обладнання за кредитні кошти, що дасть змогу розподілити решту коштів на інші енергоблоки. 70 заходів заплановано на енергоблоці № 4 ЗАЕС та № 3 РАЕС – у 2018 році вони готуються до продовження експлуатації у понадпроектний строк.


Також у 2018 році планується укласти всі контракти для заходів, що фінансуються за кредитні кошти ЄБРР/Євратом. Обладнання, що постачається в рамках цих контрактів, планується змонтувати до 2020 року, коли завершується дія кредитних та гарантійних угод із ЄБРР/Євратом.


У 2018 році планується затвердити постанову Кабінету Міністрів України стосовно збільшення загальної вартості КзПБ. Оскільки програма діє до 2020 року, перед Компанією постає складне завдання щодо реалізації близько 520 заходів КзПБ за три роки, для чого застосовуються максимальні фінансові, технічні та кадрові зусилля. Крім того, у 2018 році планується продовження реалізації Програми конкретних дій, що спрямовані на становлення та розвиток культури безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2017-2018 роки. Вона доповнить і систематизує багаторічний досвід Компанії з формування культури безпеки і сприятиме послідовному підвищенню її рівня.


Програма заходів на 2019-2020 роки буде розроблена на початку 2019 року за результатами виконання програми на 2017-2018 роки. У березні 2019 року також планується проведення 9-ої «Міжнародної науково-практичної конференції ДП «НАЕК «Енергоатом» з культури безпеки АЕС».