© 2018 ДП «НАЕК «Енергоатом»

Усі права захищенні

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЯЄМО КОМПАНІЄЮ

Олександр Шавлаков
Перший віце-президент – технічний директор ДП «НАЕК «Енергоатом»

Атомна енергетика має низку економічних особливостей, що відрізняють її від інших галузей. Серед багатьох інших це висока наукоємність і потреба у великому обсязі науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які необхідні для досягнення високого рівня ядерної та радіаційної безпеки.


У довгостроковому періоді за своєю економічною ефективністю атомна енергетика і надалі залишатиметься конкурентоспроможною порівняно з іншими видами генерації. Ще одна особливість: управління Компанією в такій стратегічно важливій, складній та капіталомісткій галузі, яка постійно сфокусована на підвищенні безпеки й ефективності, потребує наслідування найкращих зразків світового досвіду управління.


Одне із стратегічних завдань ДП «НАЕК «Енергоатом» – утримувати частку у вітчизняному енергобалансі на рівні не менше 50 % та нарощувати її за рахунок будівництва нових потужностей. Це знаходить відображення в управлінні Компанією через розширення ролі стратегічного планування при створенні нових та модернізації наявних потужностей при безумовно високому рівні експлуатаційної безпеки.


Система управління у НАЕК «Енергоатом» постійно вдосконалюється. Всі основні процеси діяльності Компанії задокументовано в стандартах, що дозволяє чітко визначити зміст дій персоналу під час виконання технологічних процедур. Ми забезпечили послідовність, прозорість і відтворюваність управління виробництвом на всіх його етапах і рівнях. Систему менеджменту ДП «НАЕК «Енергоатом» приведено у відповідність до міжнародних стандартів та сертифіковано.


Ми не зупиняємося на досягнутому і маємо амбітні плани з удосконалення управління Компанією в майбутньому.

МАЙБУТНЄ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

НАЕК «Енергоатом» визначено як ключового виробника електричної енергії на десятиріччя вперед. «Україна розглядає атомну енергетику як одне з найбільш економічно ефективних низьковуглецевих джерел енергії. Подальший розвиток ядерного енергетичного сектору на період до 2035 року прогнозується виходячи з того, що частка атомної генерації в загальному обсязі виробництва електроенергії зростатиме», — йдеться в Енергетичній стратегії України на період до 2035 року1.

Відповідно до Енергетичної стратегії України, галузь атомної енергетики розвиватиметься за трьома ключовими етапами:

Основні заходи Стратегії-2035 для реалізації стратегічних цілей у сфері генерації електроенергії АЕС:

 • запровадження нової моделі функціонування ринку електроенергії та запуск функціонування всіх сегментів ринку: ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок, ринок допоміжних послуг;
 • ліквідація перехресного субсидування між споживачами, приведення цін для побутових споживачів до ринкового рівня;
 • законодавче врегулювання погашення заборгованості суб’єктів господарювання на ринку електричної енергії та суміжних ринках;
 • створення дієвого механізму накопичення експлуатуючою організацією (оператором) ядерних установок ресурсів для фінансування робіт зі зняття з експлуатації атомних енергоблоків;
 • опрацювання питання щодо запровадження стимулюючого тарифоутворення та ринкових механізмів ціноутворення, створення стимулів для інвестування, підвищення виробничої та операційної ефективності;
 • завершення будівництва сховищ відпрацьованого ядерного палива та РАВ;
 • мінімізація/усунення зовнішніх технічних та адміністративних обмежень;
 • реалізація програм щодо покращення ефективності використання потужностей державних підприємств, зокрема підвищення КВВП АЕС;
 • створення можливостей для експорту та імпорту електричної енергії до/з країн ЄС на ринкових засадах;
 • вивільнення замкнених потужностей завдяки програмі розбудови електромереж та реалізації проектів, спрямованих на зняття внутрішніх обмежень;
 • подовження терміну експлуатації АЕС;
 • прийняття рішень щодо будівництва нових генеруючих потужностей замість тих, що будуть виведені з експлуатації після 2025 та після 2030 року;
 • вибір реакторних технологій для будівництва нових атомних енергоблоків на заміщення потужностей АЕС, які будуть виводитися з експлуатації після 2030 року;
 • розроблення та затвердження довгострокової Програми розвитку атомної енергетики України;
 • проектування і будівництво атомних енергоблоків відповідно до Програми розвитку атомної енергетики України.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ

Бачення майбутнього ДП «НАЕК «Енергоатом» відображено у Стратегічному плані Компанії, що був введений в дію наказом № 424 «Про введення в дію Стратегічного плану розвитку ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2017-2021 роки» від 19.05.2017.


План забезпечує досягнення ключових показників та стратегічних напрямків роботи Компанії. З огляду на напружену політично-економічну ситуацію в державі, Стратегічний план дозволяє розв’язати найважливіші проблеми в роботі підприємства і, залежно від можливості фінансування передбачених планом програм, забезпечити сталий розвиток ядерної енергетики.


Загальний підхід під час підготовки Стратегічного плану базувався на необхідності забезпечення відповідності стратегії підприємства загальнодержавній Енергетичній стратегії країни та методологічних вимог Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Ключові стратегічні цілі та пріоритети, які Компанія впроваджує у свою діяльність, спираються на вітчизняне законодавство та нормативні акти.


ДП «НАЕК «Енергоатом» проводить діяльність відповідно до таких стратегічних напрямків: безпечна експлуатація та підвищення ефективності роботи АЕС, забезпечення потреб держави в електричній та тепловій енергії, інвестиційний і соціальний розвиток.


На підставі стратегічних напрямів діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» були сформульовані стратегічні цілі Компанії.

Стратегічні цілі ДП «НАЕК «Енергоатом»

БЕЗПЕЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС УКРАЇНИ СВІЖИМ ЯДЕРНИМ ПАЛИВОМ ТА ПОСЛУГАМИ З ВИВЕЗЕННЯ ВЯП

ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РІВНЯ ДІЮЧИХ АЕС ТА ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ ТА ОБСЯГІВ РЕМОНТНИХ РОБІТ НА АЕС У ЗАПЛАНОВАНІ ТЕРМІНИ

ФІЗИЧНИЙ ЗАХИСТ АЕС

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ АВАРІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ

НОВЕ БУДІВНИЦТВО

ІНШІ НАПРЯМКИ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КООРДИНАЦІЇ ЗАХОДІВ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ ІЗ ДЕРЖАВНОЮ СОЦПОЛІТИКОЮКлючові стратегічні цілі та показники ефективності діяльності (KPI) Компанії також враховують забезпечення сталого розвитку НАЕК «Енергоатом» та здійснення внеску у досягнення сталого розвитку усього українського суспільства.


У 2017 році Компанія зробила значні кроки для безпечного виробництва електричної та теплової енергії, зокрема продовжилась реалізація проекту «Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС»8, стартував проект «Енергетичний міст «Україна – Європейський Союз»10, а осінньо-зимові періоди 2016/2017 рр. були успішно пройдені.


Компанія продовжує здійснювати вагомий внесок у забезпечення енергетичної незалежності України. Так у 2017 році АЕС НАЕК «Енергоатом» виробила 85,6 млрд кВт·год електроенергії, що склало 55,2 % у загальному виробництві електроенергії в Україні.


Щодо підвищення рівня безпеки діючих АЕС та продовження терміну експлуатації, подією року стало продовження на 10 років терміну експлуатації енергоблоку № 3 Запорізької АЕС. Як відомо, атомні станції, як і будь-які об’єкти, що схильні до природних процесів старіння, потребують особливої уваги в частині забезпечення їх безпеки, а також поміркованих підходів до управління терміном їх служби та продовження експлуатації. Щоб подовжити термін експлуатації, ведуться роботи капітального характеру, технічне обслуговування та ремонт, а також інжинірингові роботи.


У сфері управління відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами стартувало будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива9 для Рівненської, Южно-Української та Хмельницької АЕС, а також було введено в дослідну експлуатацію комплекси з переробки РАВ на Запорізькій і Рівненській АЕС.


Щодо інвестиційного розвитку – було введено в дослідну експлуатацію «Учбово-тренувальний центр. Корпус «Г», на базі якого створюється Центр підготовки ремонтного і керівного персоналу.


Також було виконано значний обсяг робіт з диверсифікації джерел постачання ядерного палива для енергоблоків українських АЕС, завершено будівництво газового корпусу (зокрема азотно-кисневої станції № 2 та електролізної № 2), реалізовано проект реконструкції відкритого розподільчого пристрою (ВРП-750 кВ) для підключення високовольтної повітряної лінії 750 кВ «Запорізька АЕС – Каховська» та здійснено значний обсяг робіт у рамках проекту «Реконструкція системи технічного водопостачання ЮУАЕС». Крім того, 2017 рік став успішним для Компанії ще й у сфері будівництва нових об’єктів. 6 липня 2017 року ДП «НАЕК «Енергоатом» отримало ліцензію Державної інспекції ядерного регулювання України на право провадження діяльності на етапах життєвого циклу «будівництво та введення в експлуатацію ядерної установки» Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій (ЦСВЯП). Місцем будівництва визначено зону відчуження Чорнобильської АЕС. 9 листопада 2017 року в смт Буряківка (Київська обл., зона відчуження ЧАЕС) відбулась церемонія, присвячена початку будівництва ЦСВЯП. 21 грудня Міністерство фінансів України, НАЕК «Енергоатом» та Корпорація зарубіжних приватних інвестицій (OPIC) і Central Storage Safety Project Trust підписали угоди про залучення 250 млн дол. США на зведення Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).


За напрямком соціального розвитку у 2017 році фонд оплати праці НАЕК «Енергоатом» (порівняно з 2016 роком) збільшився на 894,9 млн грн. Загальні витрати на заходи та засоби у галузі охорони праці за звітний період становили 327,8 млн грн.

0 ,6 МЛРД КВТ·ГОД ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ВИРОБИЛИ АЕС НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» У 2017 РОЦІ.

0 ,2 % – ЧАСТКА НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» У ЗАГАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ У 2017 РОЦІ.

ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОБЛОКУ № 3 ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС БУЛО ПРОДОВЖЕНО НА 10 РОКІВ У 2017 РОЦІ.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ

Державне підприємство «Національна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» є юридичною особою, що створена відповідно до постанови КМУ «Про створення Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» від 17 жовтня 1996 року № 1268 на виконання Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». Органом державного управління у галузі використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, якому підпорядковується Компанія, є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.


Очолює НАЕК «Енергоатом» президент, який формує організаційну структуру та визначає склад керівництва Компанії. Керівництво ДП «НАЕК «Енергоатом» складається з президента, першого віце-президента – технічного директора, генерального інспектора − директора з безпеки, віце-президентів, головного бухгалтера, а також генеральних директорів відокремлених підрозділів АЕС (заступників керівника експлуатуючої організації на майданчиках АЕС).


Компанія підтримує інтегровану систему управління та постійно вдосконалює її результативність для досягнення поставлених цілей, виконання вимог зацікавлених сторін, законодавчих і нормативних вимог з ядерної та радіаційної безпеки щодо якості, екології, охорони здоров’я, фізичного захисту та охорони праці. Таким чином забезпечення сталого розвитку є одним з основоположних принципів Компанії, що проголошений у Заяві про політику ДП «НАЕК «Енергоатом».

Інтегрована система управління НАЕК «Енергоатом» ґрунтується на таких принципах:

ПРІОРИТЕТ ВИКОНАННЯ ВИМОГ БЕЗПЕКИ НАД ЕКОНОМІЧНИМИ, ТЕХНІЧНИМИ, НАУКОВИМИ ТА ІНШИМИ ЦІЛЯМИ.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСТІЙНОГО ТА СИСТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ БЕЗПЕКИ.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУВАННЯ, УПРАВЛІННЯ ТА НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ, ЩО ВПЛИВАЄ НА БЕЗПЕКУ, В НОРМАЛЬНИХ, ПЕРЕХІДНИХ ТА АВАРІЙНИХ УМОВАХ.

ФОРМУВАННЯ ТА ПІДТРИМКА КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ТА КУЛЬТУРИ ЗАХИЩЕНОСТІ.

ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НАЙВИЩОГО КЕРІВНИЦТВА ЗА ПРІОРИТЕТНЕ ВИДІЛЕННЯ РЕСУРСІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ВИМОГ БЕЗПЕКИ.

ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЮ ПОРУШЕНЬ ВИМОГ БЕЗПЕКИ ШЛЯХОМ ПОСТІЙНОГО АНАЛІЗУ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОРИГУВАЛЬНИХ І ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ.  На шляху удосконалення системи управління ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2017 рік слід відзначити такі досягнення:
 • Всі основні процеси діяльності Компанії задокументовані в стандартах, що дозволило чітко визначити зміст дій усього персоналу під час виконання технологічних процедур. Забезпечено послідовність, прозорість і відтворюваність управління виробництвом на всіх його етапах і рівнях.
 • Впроваджені процеси прийняття управлінських, фінансових та технологічних рішень, що базуються на аналізі результатів внутрішніх перевірок виробничих процесів.

У 2017 році також було продовжено підготовку ДП «НАЕК «Енергоатом» до корпоратизації, що передбачена умовами кредитної угоди з ЄБРР2. Корпоратизація має сприяти створенню сприятливих умов для залучення інвестицій і фінансування проектів капітального будівництва, добудови атомних енергоблоків, а також удосконаленню системи управління державними активами стратегічного призначення.

ЮРІЙ НЕДАШКОВСЬКИЙ: КОРПОРАТИЗАЦІЯ ДОЗВОЛИТЬ РОЗШИРИТИ МОЖЛИВОСТІ ЕНЕРГОАТОМА У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЗАВДЯКИ ПІДВИЩЕННЮ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ.

Згідно з Кредитною угодою ЄБРР обрав Консультанта з корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом» – компанію «Делойт», Україна (Deloitte Touche LLC). Консультант мав розробити Дорожню карту корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом» відповідно до найкращої світової практики та протягом 18 місяців (з дати набрання чинності договору) підготувати кінцевий звіт і проект 10-річного плану розвитку Компанії.


У 2017 році консультантом було розроблено Звіт за першим етапом корпоратизації, у якому проведено аналіз та оцінку чинного законодавства, надано інформацію про досвід проведення корпоратизації державних підприємств, що не підлягають приватизації, розглянуто можливі схеми проведення корпоратизації тощо. Результати першого етапу проекту «Україна: Енергоатом – сталий корпоративний розвиток» було презентовано 11 жовтня 2017 року в Києві. Основним висновком звіту стало наступне: проведення корпоратизації потребує розробки спеціального закону, який враховуватиме усі особливості функціонування підприємства атомної енергетики.

ПРОВЕДЕННЯ КОРПОРАТИЗАЦІЇ НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» ПОТРЕБУЄ РОЗРОБКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАКОНУ.

  У грудні 2017 року було проведено зустріч представників Компанії із керівництвом Міненерговугілля, на якій було порушено три найважливіші питання:
 • процес формування наглядової ради НАЕК «Енергоатом»;
 • необхідні зміни у законодавстві для здійснення корпоратизації;
 • строки впровадження реформ.

Учасники зустрічі обговорили питання формування наглядової ради. Також звертали увагу, що формувати законодавство потрібно паралельно з процесом розробки дорожньої карти. Але станом на кінець 2017 року рішення Уряду України щодо проведення корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом» все ще не було.


Реструктуризація Компанії у 2017 році не проводилась. Відчуження та безоплатна передача об’єктів соціальної інфраструктури та житлового фонду з балансу ДП «НАЕК «Енергоатом» (ВП АЕС) у комунальну власність територіальних громад міст-супутників АЕС у 2017 році також не здійснювались.

РІШЕННЯ УРЯДУ УКРАЇНИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОРПОРАТИЗАЦІЇ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» СТАНОМ НА КІНЕЦЬ 2017 РОКУ НЕМАЄ.

ДОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ УПРАВЛІННЯ

Дотримуючись курсу на євроінтеграцію, Компанія привела власну систему менеджменту у відповідність до міжнародних стандартів та сертифікувала її.


У 2017 році ДП «НАЕК «Енергоатом» як єдина юридична особа успішно пройшло наглядовий аудит ІСУ щодо виконання вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 та OHSAS 18001:20073.


СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТУ КОМПАНІЇ ПРИВЕДЕНО У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ТА СЕРТИФІКОВАНО ЗГІДНО ЗІ СТАНДАРТАМИ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ТА OHSAS 18001:2007.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

Вищим органом управління ДП «НАЕК «Енергоатом» є Правління. Оперативне управління господарською діяльністю Компанії здійснює президент ДП «НАЕК «Енергоатом». Президент, перший віце-президент, а також віце-президенти Компанії призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України.


Чинна організаційна структура Компанії сформована шляхом створення управлінських вертикалей, розподілу функцій, повноважень і відповідальності за управління основним виробництвом, фінансами, людськими ресурсами, закупівлями, відомчим наглядом і забезпеченням фізичного захисту ядерних матеріалів.

Загальна організаційна структура ДП «НАЕК «Енергоатом»

Жодних змін у системі управління Компанії у зв’язку з корпоратизацією в 2017 році не відбувалося через те, що відповідне рішення Урядом ще не ухвалено. Персональний склад вищого керівництва відносно 2016 року не змінився.

КЕРІВНИЦТВО КОМПАНІЇ

НЕДАШКОВСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ПРЕЗИДЕНТ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

НАРОДИВСЯ 14 КВІТНЯ 1961 РОКУ В М. КИЇВ. У 1983 РОЦІ ЗАКІНЧИВ ОДЕСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «АТОМНІ ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ І УСТАНОВКИ».

1983 – 2000 рр.
працював на Хмельницькій АЕС, де пройшов шлях від обхідника котельного обладнання до генерального директора станції
2000 – 2003 рр.
президент ДП «НАЕК «Енергоатом»
2003 – 2005 рр.
помічник-консультант народного депутата України
2005 – 2006 рр.
президент ДП «НАЕК «Енергоатом»
2006 – 2008 рр.
заступник міністра палива та енергетики України
2008 – 2012 рр.
президент ДП «НАЕК «Енергоатом»

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 124-р від 05.03.2014 Юрія Недашковського призначено президентом ДП «НАЕК «Енергоатом».ШАВЛАКОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

ТЕХНІЧНИЙ ДИРЕКТОР ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

НАРОДИВСЯ 30 ЛИПНЯ 1959 РОКУ В М. ГОРЛІВКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ. У 1982-МУ ЗАКІНЧИВ МОСКОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «АТОМНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ТА УСТАНОВКИ».

1982 – 1986 рр.
працював у реакторному цеху Чорнобильської АЕС
1986 – 1987 рр.
начальник зміни реакторного цеху дирекції Мінської атомної теплоцентралі (Білорусь)
з січня 1987 р.
почав працювати на Запорізькій АЕС, де пройшов шлях від старшого інженера з експлуатації реакторного цеху до головного інженера станції

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 року Олександр Шавлаков призначений першим віце-президентом – технічним директором НАЕК «Енергоатом».ПИШНИЙ ВОЛОДИМИР МАКСИМОВИЧ

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

НАРОДИВСЯ 15 СІЧНЯ 1955 РОКУ В С. СЕНЧА ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. ТРУДОВИЙ ШЛЯХ РОЗПОЧАВ У 1972 РОЦІ В СЕНЧАНСЬКОМУ БУДУПРАВЛІННІ, ДЕ ПРАЦЮВАВ ДО ВСТУПУ ДО ОДЕСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ В 1973 РОЦІ. ІНСТИТУТ ЗАКІНЧИВ У 1978 РОЦІ, ОТРИМАВШИ КВАЛІФІКАЦІЮ ІНЖЕНЕРА-ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА. ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВИШУ ПРАЦЮВАВ ІНЖЕНЕРОМ ЛАБОРАТОРІЇ НАЛАДКИ РЕАКТОРА НОВОВОРОНЕЗЬКОЇ АЕС (РОСІЯ), СТАРШИМ МАЙСТРОМ З РЕМОНТУ 1 ГРУПИ ЦЕХУ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО РЕМОНТУ ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС.

1988 – 1990 рр.
заступник начальника цеху централізованого ремонту ВО «Запорізька АЕС»
1990 – 1995 рр.
заступник головного інженера з ремонту ВО «Запорізька АЕС»
1995 – 2000 рр.
директор дочірнього підприємства «Енергоатом контроль-сервіс» ВАТ «Енергоатом»
з березня 2000 р.
генеральний директор ВП «Запорізька АЕС»
з грудня 2003 р.
віце-президент з ремонтів та заводського виробництва ДП «НАЕК «Енергоатом»


АЙСІН АЙДИН АБДУРАШИТОВИЧ

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

НАРОДИВСЯ 21 ЖОВТНЯ 1958 РОКУ В М. БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН). У 1982 РОЦІ ЗАКІНЧИВ КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ, А У 1995-МУ – НАЦІОНАЛЬНУ АКАДЕМІЮ УПРАВЛІННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ». ПРАЦЮВАВ НА КЕРІВНИХ ПОСАДАХ У КОМЕРЦІЙНИХ ТА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ.

2003 – 2005 рр.
заступник генерального директора з питань фінансів ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»
2006 – 2008 рр.
обіймав посаду віце-президента з фінансових питань НАЕК «Енергоатом»
03.2010 – 06.2010 рр.
заступник директора з фінансів та економіки ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»

Постановою Кабінету Міністрів № 1239-р від 16 червня 2010 року Айдина Айсіна призначено віце-президентом НАЕК «Енергоатом». З 18 червня 2012 року переведений на посаду віце-президента з економіки та корпоративного розвитку.БІЛЕЙ ДАНКО ВАСИЛЬОВИЧ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ІНСПЕКТОР – ДИРЕКТОР З БЕЗПЕКИ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

НАРОДИВСЯ 27 ЛЮТОГО 1954 РОКУ В С. ПЛОСКЕ СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

1973 – 1976 рр.
служив у Військово-Морському флоті на атомному підводному човні
1982 р.
з відзнакою закінчив Одеський політехнічний інститут за спеціальністю «Атомні електростанції та установки» та отримав кваліфікацію інженера-теплоенергетика. Працював у ВО «Запорізька АЕС» – пройшов трудовий шлях від інженера цеху наладки й випробування до генерального директора
1996 – 2000 рр.
генеральний директор ВП «Запорізька АЕС» НАЕК «Енергоатом»
2000 – 2002 рр.
директор з якості НАЕК «Енергоатом»
2002 – 2003 рр.
директор з виробництва – заступник керівника експлуатуючої організації НАЕК «Енергоатом»
2003 р.
технічний директор, заступник керівника експлуатуючої організації НАЕК «Енергоатом»
з грудня 2003 р.
обіймає посаду генерального інспектора – директора з безпеки НАЕК «Енергоатом»


ВАШЕТІНА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

НАРОДИЛАСЯ 11 ГРУДНЯ 1956 РОКУ В С. ПЕТРУШІ РІПКИНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. У 1981 РОЦІ ЗАКІНЧИЛА УКРАЇНСЬКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ АКАДЕМІЮ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ». ПРАЦЮВАЛА НА КЕРІВНИХ ПОСАДАХ У ДЕРЖАВНИХ ТА КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ.

1999 – 2003 рр.
головний бухгалтер НАЕК «Енергоатом»
2003 – 2005 рр.
головний бухгалтер ТОВ «Валєнсьє», ТОВ «Фінансові інвестиції»
з лютого 2005 р.
повернулася на посаду головного бухгалтера НАЕК «Енергоатом»

Відповідальною особою за вирішення економічних питань у 2017 році був віце-президент Айсін А.А., екологічних – виконавчий директор з ядерної та радіаційної безпеки й науково-технічної підтримки Шумкова Н.Ю., а соціальних – директор з кадрів та соціальних питань Муляр Г.Н. Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» з 1 липня 2019 року в Україні буде запроваджена нова модель ринку електричної енергії, за якою продаж електричної енергії (на відміну від моделі оптового ринку) буде проводитись не єдиному покупцю, а на різних сегментах ринку, а саме: ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку, ринку форвардних договорів, роздрібному та балансуючому ринках. У 2017 році НАЕК «Енергоатом» розпочала активну підготовку до роботи в умовах нової моделі ринку, а наприкінці 2017 року було розпочато процес створення нового відокремленого підрозділу Компанії «Енергоатом-Трейдинг», основною метою якого буде реалізація електричної енергії для отримання максимального прибутку.

УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮЖКОМ ПОСТАВОК КОМПАНІЇ

Розвиток міжнародного ланцюжка постачальників та участь іноземних компаній у проектах ДП «НАЕК «Енергоатом» є пріоритетом глобальної стратегії Компанії. Партнери НАЕК «Енергоатом» можуть брати участь не лише у спільному обслуговуванні та модернізації АЕС, але й у поводженні з відпрацьованим ядерним паливом. Що ж до придбання свіжого ядерного палива (СЯП), воно є основною статтею закупівель Компанії: по-перше, за обсягами витрат, а по-друге, за ступенем важливості забезпечення виробничого процесу.


Завдяки успішній реалізації програми з диверсифікації джерел постачання ядерного палива на українські АЕС, НАЕК «Енергоатом» має двох постачальників СЯП. У результаті розширення співробітництва з американською компанією Westinghouse усунуто монопольне положення російського «ТВЕЛ». Таким чином виконано рекомендацію МАГАТЕ11 щодо необхідності мати щонайменше два джерела постачання палива. Водночас Компанія диверсифікує джерела закупівель ядерних матеріалів та інших компонентів, що дозволяє зменшити кінцеву вартість палива.


Паливо, яке використовується в реакторах типу ВВЕР (експлуатуються на українських АЕС) – це паливні тепловиділяючі збірки (ТВЗ), які містять тепловиділяючі елементи (твел), виготовлені з цирконію. У свою чергу твели містять збагачений уран у вигляді таблеток. Фабрикація ядерного палива передбачає виготовлення ТВЗ з комплектуючих.


Україна закуповує готові ТВЗ, хоча й бере участь в окремих етапах виробництва.

Схема забезпечення АЕС України свіжим ядерним паливом

Ядерний паливний цикл охоплює наступні етапи:

ВИДОБУТОК ТА ПЕРЕРОБКА УРАНОВОЇ РУДИ, ВИГОТОВЛЕННЯ УРАНОВОГО КОНЦЕНТРАТУ;

КОНВЕРСІЯ УРАНОВОГО КОНЦЕНТРАТУ У ГЕКСАФТОРИД УРАНУ ТА ЙОГО ЗБАГАЧЕННЯ;

ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕПЛОВИДІЛЯЮЧИХ ЗБІРОК;

ЗБЕРІГАННЯ ЧИ ПЕРЕРОБКА ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА;

ЗБЕРІГАННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ.


Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (СхідГЗК) видобуває уранову руду та виробляє концентрат природного урану (урановий концентрат). Щороку українські АЕС потребують близько 2,2-2,4 тис. тонн урану, тоді як СхідГЗК виробляє близько 1 тис. тонн урану. Урановий концентрат, вироблений на ДП «СхідГЗК», в повному обсязі передається російській компанії «ТВЕЛ» для збагачення та виготовлення ядерного палива. Решту сировини залежно від обставин Енергоатом отримує у складі ТВЗ за контрактом з АТ «ТВЕЛ» або закуповує на міжнародному ринку, зокрема у вигляді збагаченого гексафториду урану, для забезпечення виготовлення та постачання ТВЗ за контрактом з Westinghouse.


Закупівля сировини для виробництва (фабрикації) ядерного палива здійснюється за прозорими та жорсткими умовами для потенційних учасників конкурсу, що стимулює напружену конкуренцію. Так у квітні 2015 року контракт на поставки збагаченого урану було підписано з французькою компанією AREVA (зараз Orano), у 2016 році – з британсько-німецько-голландською компанією URENCO.


Наступним етапом паливного циклу є виготовлення тепловиділяючих збірок (фабрикація). На спеціалізованих промислових комплексах з порошку діоксиду урану виготовляють уранові таблетки, які упаковують у спеціальні цирконієві стрижні, а самі стрижні збирають у ТВЗ. З метою імпортозаміщення відокремлений підрозділ НАЕК «Енергоатом» («Атоменергомаш») виробляє окремі елементи ТВЗ самостійно (так звані «хвостовики» та «головки» паливних збірок). Останнім етапом ядерного паливного циклу є переробка та зберігання відпрацьованого ядерного палива (ВЯП). Україна не має власних потужностей з переробки ВЯП, а єдина з українських атомних станцій, яка має сухе сховище відпрацьованого ядерного палива – це Запорізька АЕС (сховище було введене в експлуатацію у 2001 році).


ВЯП з трьох українських АЕС – Хмельницької, Рівненської та Южно-Української відправляють на радіохімічні комбінати Російської Федерації із зобов’язаннями повернення в Україну продуктів переробки, включаючи радіоактивні відходи. Така співпраця має досить високу вартість для вітчизняної енергетики та несе загрозу припинення надання послуг з боку РФ.


Найбільш економічно ефективним і найбезпечнішим для України є так зване відкладене рішення, яке передбачає тривале (до 100 і більше років) проміжне зберігання ВЯП в окремому, віддаленому від АЕС централізованому сховищі (ЦСВЯП). Споруджуване у зоні відчуження Чорнобильської АЕС ЦСВЯП (зі спільною інфраструктурою Комплексу «Вектор») цілковито відповідає даним вимогам. Зведення об’єкту відбувається за технологією американської компанії Holtec International. Початок експлуатації Сховища очікується у 2020 році. Завдяки ЦСВЯП країна заощаджуватиме до 200 млн дол. щорічно. Крім ядерного палива ДП «НАЕК «Енергоатом» закуповує велику кількість різноманітного промислового, електротехнічного та іншого обладнання для модернізації та підвищення безпеки АЕС Компанії в рамках поточних виробничих та інвестиційних програм.

ИЗ 85 КОНТРАГЕНТАМИ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» УКЛАЛО ДОГОВОРИ У 2017 РОЦІ.

Серед партнерів-постачальників Компанії – флагмани світового машино- та приладобудування: міжнародні компанії Westinghouse, Holtec International, Electricite de France, Skoda JS,Orano, General Electric, Toshiba, Siemens, ABB, NUKEM, Iberdrola, Tractebel, ÚJV Řež та інші, а також провідні, визнані в світі українські підприємства – «Турбоатом», НВО «Імпульс», НВП «Радій», «Вестрон», «Сумське МНВО», «Південтеплоенергомонтаж», «Хартрон-Енерго Лтд», «Київський інститут «Енергопроект», «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» та інші.

Потреба АЕС України у ядерному паливі

ПЛАНИ НА 2018 РІК ТА СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ

Ключовими завданнями ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2018 рік є виконання запланованих заходів з підвищення безпеки, роботи з подовження термінів експлуатації енергоблоків, виконання інвестиційної програми, реалізація заходів для забезпечення експорту електроенергії до ЄС та реформування системи управління. Керівництво Компанії також планує продовжити реалізацію програм підвищення ефективності діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом», розробити довгострокову програму розвитку атомної енергетики та скласти середньострокові прогнозні показники потреби у фахівцях і робітничих кадрах.


Серед інших важливих завдань – створення єдиної системи виробничих показників ДП «НАЕК «Енергоатом» (з урахуванням рекомендацій Всесвітньої асоціації операторів атомних електростанцій). Наразі в НАЕК «Енергоатом» використовують кілька груп виробничих показників, але нова система дозволить не лише їх впорядкувати, але й вдосконалити їх використання.